Co-ouderschap bij echtscheiding

Wat is co-ouderschap

Co-ouderschap betekent dat ouders de dagelijkse verzorging, opvoeding en kosten van hun kind zo veel mogelijk gelijk verdelen na een echtscheiding. Beide ouders zijn de verzorgende ouder. Het kind woont verder afwisselend bij de beide ouders. Het co-ouderschap heeft enige gevolgen voor alimentatie; zowel voor partneralimentatie als kinderalimentatie, waarover u hier meer kunt vinden. Het co-ouderschap heeft tevens gevolgen voor de kinderbijslag

Hoe co-ouderschap?

Hoe moet het co-ouderschap worden geregeld? Waar moeten beide ouders aan voldoen om na de echtscheiding succesvol een co-ouderschap in te stellen? Co-ouders hoeven geen gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen te hebben, al is dit meestal wel het geval. Sowieso houden beide ouders na een echtscheiding het ouderlijk gezag en moet er expliciet van het ouderlijk gezag worden afgestapt. Een co-ouderschap kan verder alleen worden ingesteld als beide ouders voldoende aan het co-ouderschap meewerken. Het co-ouderschap kan in het ouderschapsplan worden vastgelegd, in een echtscheidingsconvenant of in een notariële akte.

Praktische voorwaarden co-ouderschap

Voor een succesvol co-ouderschap moet aan een aantal praktische voorwaarden worden voldaan. Zo moeten de ouders die zijn gescheiden niet te ver uit elkaar wonen, zodat bij verblijf bij de verschillende ouders naar dezelfde school kan gaan. Ook moeten beide ouders goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar respecteren, zodat het co-ouderschap mogelijk is. De ouders moeten verder openstaan voor kritiek en elkaar geschikt vinden als ouders voor hun kind.

Co-ouderschap afspraken

Voor het co-ouderschap moeten verschillende afspraken worden vastgelegd door de ouders. Denk aan de volgende afspraken:

 • Af moet worden gesproken wanneer het kind bij welke co-ouder zal verblijven.
 • Er moet een kostenverdeling worden gemaakt.
 • De spullen van het kind moeten gelijkwaardig worden verdeeld tussen de huizen van beide co-ouders.
 • Af kan worden gesproken wat voor spullen het kind mee mag nemen naar de andere co-ouder en wat voor spullen niet.
 • Er kunnen afspraken worden gemaakt over ouderavonden op de school van het kind. Gaan beide ouders hier naartoe of wordt er een verdeling gemaakt?
 • Vakantie en feestdagen moeten onderling worden verdeeld.

Voordelen co-ouderschap

Aan het co-ouderschap zijn een aantal voordelen verbonden voor de co-ouders, maar ook voor het kind/ de kinderen.

 • Zeker als het kind nog jong is, is co-ouderschap handig, zodat het kind een goede band met beide ouders kan opbouwen.
 • Ook zal het kind/ de kinderen geen loyaliteitsconflict krijgen, althans, een loyaliteitsconflict wordt zoveel mogelijk voorkomen. Een loyaliteitsconflict houdt in dat het kind voor één van de ouders kiest.
 • Doordat de zorg en opvoeding voor het kind zoveel mogelijk gelijkmatig wordt verdeeld, wordt het kind niet van één van de ouders vervreemd.
 • De kosten voor de opvoeding en verzorging enz. van het kind worden zoveel mogelijk gelijk verdeeld.
 • Beide ouders kunnen tijd met het kind doorbrengen. Eén ouder wordt niet achtergesteld.

Nadelen co-ouderschap

Aan het co-ouderschap zijn ook een aantal nadelen verbonden, die in overweging moeten worden genomen, voordat een co-ouderschap wordt afgesproken tussen de ouders die gaan scheiden.

 • Omdat bij co-ouderschap redelijk intensief contact tussen de ouders nodig is, zullen de beide ouders elkaar na de echtscheiding vaak moeten blijven zien en vaak contact met elkaar opnemen. Dit kan voor sommige ex-echtgenoten als problematisch worden ervaren.
 • Het kind zal even lang bij de ene ouder als bij de andere ouder verblijven. Hierdoor zullen sommige spullen voor het kind dubbel aan moeten worden geschaft, hetgeen voor hogere kosten zorgt.
 • Als beide ouders een drukke baan hebben kan het co-ouderschap hier lastig mee te combineren zijn. Een mogelijke oplossing is buitenschoolse opvang, maar bij een echt drukke baan zal dit geen soelaas bieden.
 • Om het co-ouderschap in stand te houden kunnen ouders niet ver uit elkaar gaan wonen, terwijl sommige mensen na een echtscheiding juist ergens anders willen gaan wonen.
 • Een co-ouderschap is moeilijk te beëindigen. Er zijn maar een aantal situaties waarin een co-ouderschap kan eindigen.
 • Het kind heeft geen vast adres, waardoor het lastig voor het kind kan zijn om af te spreken met vriendjes of vriendinnetjes.
 • Het kind moet bij co-ouderschap op twee verschillende adressen worden geregistreerd, wat voor problemen met de school, de belastingdienst en de gemeente kan zorgen.
 • Er kunnen verschillende regels gelden in de huizen van de ouders, hetgeen lastig kan zijn voor het kind.

Beëindigen co-ouderschap echtscheiding

Het co-ouderschap kan als een aantal situaties voorkomen eindigen:

 • Bij het verhuizen van één van de ouders, zodat het niet meer mogelijk is om het kind naar dezelfde school te laten gaan enz.
 • Als het ouderlijk gezag ophoudt te bestaan, omdat het kind 18 jaar wordt
 • Bij overlijden van één van de ouders
 • Als de ouders niet meer met elkaar kunnen opschieten, omdat er bijvoorbeeld een machtstrijd gaande is tussen de ouders.
 • Als het kind niet meer een co-ouderschap wenst te hebben kan het co-ouderschap worden beëindigd.

Om het co-ouderschap te beëindigen of aan te passen moet men naar de rechter stappen. Als beide ouders het eens zijn met een verandering is dit relatief eenvoudig door te voeren, als dat echter niet het geval is wordt het lastiger. Als het co-ouderschap wordt beëindigd moet een omgangsregeling worden vastgesteld.

Verschil co-ouderschap en omgangsregeling bij echtscheiding

De oplettende lezer zal het opvallen dat het co-ouderschap erg lijkt op een omgangsregeling. Toch bestaan er enkele verschillen tussen beide regelingen.

 • Bij co-ouderschap worden de opvoeding, de kosten en de verzorging van het kind zoveel mogelijk gelijk verdeeld, bij een omgangsregeling is dit niet het geval
 • Veel beslissingen worden samen genomen bij een co-ouderschap, terwijl bij een omgangsregeling van te voren wordt vastgelegd wie over bepaalde zaken beslist en wanneer wordt overlegd.
 • Bij een omgangsregeling hoeven beide ouders niet heel dichtbij elkaar te wonen, terwijl dat bij een co-ouderschap wel vereist is.

Co-ouderschap niet wettelijk geregeld

Het co-ouderschap is niet expliciet wettelijk geregeld. Het co-ouderschap kan echter onder andere worden opgenomen in het ouderschapsplan, dat wel wettelijk is geregeld. Meer informatie over het ouderschapsplan vindt u hier.

Co-ouderschap en alimentatie

Zoekt u informatie over het co-ouderschap en alimentatie? Klikt u dan hier.