Kinderalimentatie aanvragen

Kinderalimentatie is financiële regeling waarmee de alimentatieplichtige ex-echtgenoot moet voorzien in het (levens)onderhoud en de studie van zijn of haar kinderen. Na de scheiding blijven beide ouders namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de opvoeding, maar ook de verzorging van hun kinderen. Naast kinderalimentatie bestaat de zogenaamde partneralimentatie, waarover u hier meer kunt lezen. Voor informatie over alimentatie in het algemeen kunt u hier terecht.

Hoogte kinderalimentatie

Hoe hoog moet de kinderalimentatie zijn? In principe zijn ouders vrij om zelf de hoogte van de alimentatie te bepalen en hierover onderling afspraken te maken. De rechter zal echter wel oordelen of dit bedrag voldoende is en kan het bedrag bijstellen. Soms kunnen ouders het niet eens worden over de hoogte van het bedrag voor kinderalimentatie. In dat geval stelt de rechter een alimentatie bedrag vast, waar de alimentatieplichtige zich aan dient te houden. De rechter houdt bij het controleren van de hoogte van de kinderalimentatie of het vastellen hiervan rekening met een aantal factoren: de zogenaamde trema-normen, waarbij wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van het kind.

Hoogte van kinderalimentatie: Trema-normen

kinderalimentatie aanvragenDe Nederlandse Vereniging van Rechtspraak heeft een aantal normen vastgesteld, waarmee kan worden bepaald hoe hoog de kinderalimentatie moet worden. Er wordt vooral onderzocht hoe hoog de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder is en hoe hoog de behoefte van het alimentatiegerechtige kind is bij kinderalimentatie.

Hoogte van kinderalimentatie: draagkracht van de alimentatieplichtige

De draagkracht van de alimentatieplichtige bij kinderalimentatie houdt het bedrag in dat de alimentatieplichtige ouder kan missen. Eerst wordt van het netto inkomen van de alimentatieplichtige het draagkrachtloos inkomen afgetrokken. De alimentatieplichtige moet wel een bepaald bestaansminimum overhouden, nadat hij kinderalimentatie heeft betaald. Het draagkrachtloos inkomen is het inkomen dat iemand zou verwerven als hij in de bijstand zou belanden. Bij het draagkrachtloos inkomen worden ook een aantal vaste lasten gerekend, zoals de premie ZVW.

Hoogte van kinderalimentatie: draagkrachtruimte

Bij alimentatie is het deel van het inkomen dat overblijft na de rekensom netto inkomen - draagkrachtloos inkomen de zogenaamde draagkrachtruimte. De draagkrachtruimte is het inkomen waaruit de kinderalimentatie kan worden vastgesteld. Om de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen wordt rekening gehouden met een aantal factoren, zoals de hoogte van het inkomen, maar ook de levenssituatie van de alimentatieplichtige ouder.

Hoogte van kinderalimentatie: de behoefte van het kind

Bij de hoogte van kinderalimentatie wordt ook naar de behoefte van het kind gekeken. De rechter dient te bepalen wat de behoefte van het alimentatiegerechtigde kind is. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal factoren. Er moet rekening worden gehouden met de welvaart waarin het kind leefde tijdens het huwelijk, maar ook met de hoogte van het inkomen van de alimentatiegerechtigde kind. Kinderen kunnen echter niet aanspraak maken op een welvaart die overeenkomt met die van de ouders. Het kan om pedagogische redenen zelfs beter zijn als er een mate van soberheid wordt betracht.

Fiscaal voordeel kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie kan het voorkomen dat de alimentatie die aan het kind moet worden betaald aftrekbaar is voor de inkomensheffing. Bij kinderalimentatie moet de bijdrage aan de kosten van verzorging en opvoeding die aan de kinderen moet worden betaald boven een jaarlijks vast te stellen drempelbedrag uitkomen, zodat er per kind een vast bedrag aftrekbaar is als persoonsgebonden aftrek. Vaak komt de alimentatieplichtige ouder dus in aanmerking voor vermindering of teruggave van inkomensheffing. Deze vermindering van de inkomensheffing wordt ook wel fiscaal voordeel genoemd. Dit fiscaal voordeel zorgt ervoor dat de draagkracht wordt verhoogd. De verwachte 'korting' op de inkomensheffing wordt doorberekend naar de te betalen alimentatie. De draagkracht wordt verhoogd met de korting op inkomensheffing. Bij inkomens onder de €1400 euro bruto per maand, inclusief vakantietoeslag (van ongeveer €1050 netto) wordt meestal geen extra draagkracht berekend, omdat het fiscaal voordeel vaak realiseerbaar is.

Kinderalimentatie en studiefinanciering of werk

Voor het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met de vraag of kinderen tussen de 18 en 21 jaar studiefinanciering krijgen of werken. Werkt het kind of ontvangt het studiefinanciering dan is het mogelijk om het bedrag dat wordt betaald aan alimentatie te verlagen of helemaal te stoppen. Hierbij geldt het volgende:

  • Is het kind onder de 18 jaar? In dat geval moet worden overlegd met de verzorgende ouder.
  • Is het kind tussen de 18 en 21 jaar? Als het kind tussen de 18 en 21 jaar is, dan wordt met het kind zelf overlegd over de mogelijkheid van verlaging van alimentatie of het volledig stopzetten van alimentatie.
  • Kunt u het niet eens worden met de verzorgende ouder of met uw kind? In dat geval kunt u naar de rechter gaan en deze laten bepalen of het alimentatie bedrag kan worden verlaagd of stopgezet.

Duur kinderalimentatie

Hoe lang moet de kinderalimentatie worden betaald? Er geldt een alimentatieplicht voor de ouder die alimentatie moet betalen, totdat de kinderen 21 jaar zijn geworden. Met 21 jaar stopt de alimentatieplicht voor de alimentatieplichtige ouder dus.

Regelmaat betaling kinderalimentatie

U kunt overeenkomen om de kinderalimentatie maandelijks te betalen of per kwartaal. Het bedrag van de kinderalimentatie wordt betaald aan de verzorgende ouder of aan het kind als deze tussen de 18 en 21 jaar oud is.

Kinderalimentatie en het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan dat verplicht moet worden opgesteld bij echtscheiding moeten de afspraken over de kinderalimentatie worden vastgelegd. Het ouderschapsplan is een onderdeel van het verzoekschrift tot echtscheiding, als de scheidende echtgenoten kinderen hebben.

Gezamenlijk gezag over het kind

Als u gezamenlijk het gezag over het kind houdt na de echtscheiding, betekent dit niet dat u niet alimentatieplichtig bent. Bij gezamenlijk gezag geldt nog steeds dat u onderhoudsplichtig bent voor uw kind. Als het gezamenlijk gezag ophoudt blijft de onderhoudsplicht toch bestaan.

Vakantie en kinderalimentatie

Op het eerste gezicht lijkt het misschien apart, maar zelfs als uw kind bij u logeert in bijvoorbeeld de zomervakantie, blijft de onderhoudsplicht bestaan en moet dus alimentatie voor het kind worden betaald. De reden hiervoor is dat bepaalde kostenposten voor het kind natuurlijk gewoon doorlopen, ondanks dat het kind zich bij u bevindt. Denk bijvoorbeeld aan contributies voor sport of bepaalde verzekeringen.

Jaarlijkse verhoging kinderalimentatie (indexering)

Net als bij partneralimentatie wordt de hoogte van de kinderalimentatie jaarlijks bijgesteld door de Minister van Justitie, op grond van de stijging van de lonen. In 2011 bedroeg de indexering 0.9%. Indexering vindt ook plaats bij partneralimentatie.

Weigering tot betalen of achterstand tot betalen kinderalimentatie

Weigert de alimentatieplichtige ex-echtgenoot de kinderalimentatie te betalen of is er een achterstand tot betalen van de alimentatie, dan zijn er een aantal mogelijkheden voor de verzorgende ouder om hier iets aan te doen. De verzorgende ouder kan een advocaat inschakelen of een deurwaarder, maar het is verstandiger als de verzorgende ouder het LBIO inschakelt (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het voordeel van het inschakelen van het LBIO is dat er door de verzorgende ouder of het kind dat recht heeft op alimentatie geen kosten worden gemaakt, maar dat de kosten van het LBIO op de alimentatieplichtige ouder worden verhaald. Meer informatie over het LBIO en inschakeling van het LBIO vindt u hier.