Omgangsregeling levert ernstig nadeel op voor ontwikkeling kind

Een omgangsregeling voor de ouders en hun kind komt meestal tot stand, nadat de ouders net uit elkaar gegaan zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld als de ouders een einde aan hun samenlevingscontract hebben gemaakt. Dit heeft als gevolg dat de ouders vaak nog de nodige problemen met elkaar hebben, wat spanningen veroorzaakt. De ontzegging van een omgangsregeling of juist het aanvragen van een omgangsregeling kan dan ook door ouders gezien worden als een middel om de andere ouder dwars te zitten. Een conflict dat de ouders onderling hebben kan een reden zijn dat de omgang tussen een ouder en een kind ontzegd wordt, omdat de omgangsregeling ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van rechtszaken die hebben gespeeld omtrent het ontzeggen van de omgangsregeling met een kind op grond van het feit dat de ontwikkeling van het kind wordt verstoord.

Omgangsregeling echtscheiding afgewezen wegens verstoring veilige en rustige omgeving kind
Een moeder wilde graag een omgangsregeling met haar minderjarige dochter over wie de vader alleen het ouderlijk gezag had. Doordat de moeder een zeer verstoorde communicatie had met de vader en wrokgevoelens naar hem toe koesterde, stelde de Hoge Raad vast dat het onredelijk was om van de vader te vragen om medewerking te verlenen aan een omgangsregeling tussen de moeder en het kind en wees het verzoek van de vrouw af. Het kind moet in een veilig en rustig omgeving opgroeien. Wanneer de omgang als gevolg heeft dat er dusdanige spanningen ontstaan in het gezin waar het kind normaal verblijft, kan de omgang ontzegd worden. Deze spanningen zijn schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Tevens kan een conflict tussen de grootouders en de ouder(s) een oorzaak zijn voor geen totstandkoming van een omgang met de grootouders en het kind. Indien de rechter tot ontzegging beslist, wordt er vaak in de uitspraak erop aangestuurd dat de communicatie tussen de ouders verbeterd wordt, zodat er later wel een omgangsregeling kan plaatsvinden.

 Geen omgangsregeling bij slechte verstandsverhouding tussen ouders
In een andere zaak ging het om een biologische vader die een omgangsregeling wilde hebben met zijn twee kinderen, die alleen onder het gezag van de moeder stonden. De rechtbank bepaalde dat er te veel verschillen waren tussen de ouders om omgang tussen de vader en de twee kinderen te bewerkstelligen. Uit het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kwam naar voren dat bij de moeder volledig de wil ontbrak om mee te werken aan de omgangsregeling tussen haar kinderen en de biologische vader en dit gegeven te belastend voor de kinderen zou zijn. Een omgangsregeling zou dus niet in het belang van de kinderen zijn. Het hof oordeelde later dat de vader wel recht op omgang had, omdat de moeder niet verschenen was en geen verweer gevoerd had in appel. De Hoge Raad vond deze motivering te licht om een omgangsregeling toe te wijzen. 

Slechte verstandsverhouding niet altijd reden om omgangsregeling echtscheiding af te wijzen

Het is echter niet altijd het geval dat er geen omgangsregeling tot stand kan komen, als er een slechte verstandhouding tussen de beide ouders is. Er kunnen andere mogelijkheden openstaan om een omgangsregeling te treffen, waarbij de ouders elkaar niet hoeven te ontmoeten, zoals de omgang onder toezichtstelling of een derde inschakelen die voor de overgang tussen de omgang van de ene ouder naar de andere ouder zorgt. 

Voorbeeld van het toch krijgen van een omgangsregeling echtscheiding bij verstoorde verstandsverhouding

Eén van de zaken, waarin de slechte relatie tussen de ouders volgens de rechter niet de ontwikkeling van het kind verstoorde, ging over een vader die een omgangsregeling verzocht met zijn kind. Dat de moeder aanvoerde dat de man zijn afspraken niet nakwam en er een verstoorde relatie tussen hen is, werd niet als voldoende grond beschouwd om de omgang te ontzeggen. Hierbij werd ook in het oordeel meegewogen dat de vrouw de oorzaak was dat de situatie tussen hen niet verbeterde. Ze frustreerde onder andere de mediation.